Libero Search Beliebig=PAOLINI CHRISTOPHER List of search items. https://webopac.erkelenz.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Mit, 27 Mai 2020 13:18:27 GMT 5 Eragon - das Erbe der Macht https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50153150 Shelf: 5.2 R Pao<br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2011<br /> Eragon - Das Erbe der Macht: Eragon ; 4 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50199477 Shelf: <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2011<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50020191 Shelf: 5.2 Pao<br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2004<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter: Eragon ; 1 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200984 Shelf: <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2004<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50137346 Shelf: DVD/708 5.2<br />Author: <br />Year: 2009<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50033451 Shelf: 5.2 R Pao<br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten: Eragon ; 2 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50201328 Shelf: <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50088829 Shelf: 5.2 R Pao<br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2008<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers: Eragon ; 3 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202250 Shelf: <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2009<br /> ¬Die¬ Gabel, die Hexe und der Wurm - Eragon: Geschichten aus Alagaësia https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50268903 Shelf: 5.2 Pao<br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2019<br />