Libero Search Beliebig=JAMES E L List of search items. https://webopac.erkelenz.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Don, 01 Okt 2020 14:55:13 GMT 5 Befreite Lust: Shades of Grey ; Band 3 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200510 Shelf: <br />Author: James, E. L.<br />Year: 2012<br /> Darker: Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe von Christian selbst erzählt ; Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50265267 Shelf: James<br />Author: James, E. L.<br />Year: 2017<br /> Gefährliche Liebe: Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50173673 Shelf: James<br />Author: James, E. L.<br />Year: 2012<br /> Gefährliche Liebe: Shades of Grey ; Band 2 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50200295 Shelf: <br />Author: James, E. L.<br />Year: 2012<br /> Geheimes Verlangen: Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50171833 Shelf: James<br />Author: James, E. L.<br />Year: 2012<br /> Geheimes Verlangen: Shades of Grey ; Band 1 https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50202742 Shelf: <br />Author: James, E. L.<br />Year: 2012<br />