Libero Search Beliebig=CARLAN AUDREY List of search items. https://webopac.erkelenz.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Mon, 13 Jul 2020 16:48:50 GMT 5 Bittersüße Träume https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50260300 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2017<br /> Calendar Girl - begehrt: Juli, August, September https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50248309 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2016<br /> Calendar Girl - berührt: April, Mai, Juni https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50245968 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2016<br /> Calendar Girl - ersehnt: Oktober, November, Dezember https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50250355 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2016<br /> Calendar Girl - verführt: Januar, Februar, März https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50244241 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2016<br /> Liebe: Madrid, Rio de Janeiro, Los Angeles https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50292411 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2019<br /> Lust: Mailand, San Francisco, Montreal https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50285965 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2018<br /> Sehnsucht: Paris, New York, Kopenhagen https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50280891 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2018<br /> Trinity - Brennendes Verlangen https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50262589 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2017<br /> Trinity - Gefährliche Nähe: Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50252713 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2017<br /> Trinity - Tödliche Liebe: Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50254024 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2017<br /> Trinity - Verzehrende Leidenschaft: Roman https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50251807 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2017<br /> Triumph: London, Berlin, Washington D.C. https://webopac.erkelenz.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LER&ACTION=DISPLAY&RSN=50289046 Shelf: Carla<br />Author: Carlan, Audrey<br />Year: 2019<br />